วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

ใบความรู้ เรื่อง การเขียนความเรียงขั้นสูง

ใบความรู้
เรื่อง  การเขียนความเรียงขั้นสูง  (Extended – Essay)
..........................................
ความเรียงขั้นสูง (Extended – Essay)
              ความเรียงขั้นสูง คือ ลักษณะการเขียนรูปแบบหนึ่งที่มีระบบ มีแบบแผนและมีการศึกษาค้นคว้ามาเป็น
อย่างดีในหัวข้อที่ผู้เขียนสนใจ 
การเขียนความเรียงจะต่างกับเรียงความตรงที่ เรียงความจะมีเพียงเนื้อหาของเรื่องที่จะเขียนโดยแบ่งเป็น
ย่อหน้าหลายย่อหน้า ย่อหน้านำ ย่อหน้าเนื้อหาและย่อหน้าสรุปโดยใส่ความคิดของผู้เขียนได้อย่างไม่จำกัด
การเขียนความเรียงจะต่างกับโครงงานตรงที่โครงงานมีการแบ่งเนื้อหาย่อย(หมวดหมู่จากเรื่องที่เขียน)
โดยแบ่งเป็นบท มีทั้งหมด 5 บท ความเรียงขั้นสูงคือการนำรูปแบบความเรียงมารวมกับโครงงาน  ประกอบไปด้วย
ชื่อเรื่อง (Title  Page)  บทคัดย่อ (Abstract)  สารบัญ (Content  Page)  คำนำ (Introduction)  เนื้อเรื่อง (Body/Method/Result)  บทสรุป (Conclusion)  การแสดงภาพประกอบ(Illustration)  ภาคผนวก (Appendix)เอกสารอ้างอิง/บรรณานุกรม (ReFerences)  โดยเนื้อหาจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อย แต่ไม่แบ่งเป็น
บท ๆ ใช้ภาษาวิชาการ ร้อยเรียงอย่างเป็นระบบและมีการอ้างอิงอย่างถูกต้องโดยการค้นคว้าจากหนังสือหรือ
เว็ปไซต์หลาย ๆ ที่
การเขียนความเรียงขั้นสูงไม่ใช่การเขียนรายงานและไม่ใช่การเขียนบทความ ข้อสำคัญคือ การเลือกเรื่องก่อน พอได้เรื่องก็มาคัดเลือกหัวข้อเรื่อง ปัญหาของเรื่องที่ผู้เขียนสนใจ จับประเด็นให้ได้แล้วก็ค้นคว้าหาข้อมูลและเขียนตามประเด็นองค์ประกอบของการเขียนความเรียงขั้นสูง
           1.  องค์ประกอบส่วนหน้า   ประกอบด้วย
                        - ปกนอก
                        -
 ปกใน
-         กิตติกรรมประกาศ
-         บทคัดย่อ                       
-         สารบัญ (หากมีภาพต้องระบุสารบัญภาพ ถ้ามีตารางข้อมูลอื่นๆ ต้องมีสารบัญต
       2.  องค์ประกอบส่วนเนื้อเรื่อง   ประกอบด้วย
                           -คำนำ
                           -
เนื้อเรื่อง
                          -
บทสรุป
        
                      
                                                                                                                                             2
3. องค์ประกอบส่วนท้าย   ประกอบด้วย
                           - บรรณานุกรม
                           -
  ภาคผนวก   (ประกอบด้วยภาพประกอบต่าง  ตาราง แผนภูมิและอื่น ๆ )
                           -
ประวัติผู้จัดทำ
ขั้นตอนการเขียนความเรียงขั้นสูง  มี ดังนี้
1.  การเขียนโครงร่าง ประกอบด้วย  ชื่อโครงการ  สาระการเรียนรู้/วิชา  ชื่อผู้ค้นคว้าหรือ
เจ้าของผลงานความสำคัญของหัวข้อเรื่องที่ค้นคว้า  วัตถุประสงค์ของการค้นคว้า  ประโยชน์ที่ได้รับจาก
การค้นคว้า  การรวบรวมสรุปข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าพร้อมเอกสารอ้างอิง  วิธีหรือแบบแผนการค้นคว้า  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูล
2. การเขียนชื่อเรื่อง   ชื่อเรื่องจะต้องสะท้อนหรือชี้วัดให้เห็นภาพของผลงาน  ซึ่งจะต้องเรียบเรียงเป็นรูปคำถามหรือประเด็นค้นคว้า  ตัวอย่าง  เช่น
                              1.  หัวข้อเรื่อง  :   การออกแบบโทรศัพท์มือถือสำหรับวัยรุ่นไทย
                                   หัวข้อวิจัย   :   องค์ประกอบสำคัญในการออกแบบโทรศัพท์มือถือสำหรับวัยรุ่นไทย
                              2.  หัวข้อเรื่อง  :   ความรุนแรงในครอบครัวไทย
                                   หัวข้อวิจัย   :   ศึกษา/วิเคราะห์สาเหตุของความรุนแรงในครอบครัวไทยและทางแก้ปัญหา
                              3.  หัวข้อเรื่อง  :   การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
                                   หัวข้อวิจัย   :   ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากภาวะโลกร้อน
                3. การเขียนคำนำ  ประกอบด้วย
                             -  การให้เหตุผลในการเลือกหัวข้อเรื่อง  ความสำคัญและคุณค่าที่ได้จากการศึกษา
                             -  บอกความเป็นมาและความสำคัญของหัวเรื่อง
                             -  ระบุหัวข้อค้นคว้า (Reserch  Question) ให้ชัดเจน
                             -  ระบุผลการค้นคว้า
                             -  ระบุประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการค้นคว้าของนักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้แต่ควร
                                 ค่าสำหรับการค้นคว้าเพิ่มเติมในครั้งต่อไป
4.       เนื้อเรื่อง  (Body/Method/Result)  เป็นส่วนสำคัญของผลงานความเรียง ซึ่งผู้เขียนจะต้องลำดับเนื้อหาตามรูปแบบโครงสร้างที่ถูกต้อง โดยจัดลำดับเนื้อหาเป็นหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยตามธรรมชาติเนื้อหา  การลำดับความคิดหลักและความคิดรองเป็นต้น
5.       บทสรุป (Conclusion) บทสรุปจะต้องมีลักษณะของการสรุป การนำเสนอความคิดรวบยอดที่เกี่ยวเนื่องกับหัวข้อเรื่อง  การอ้างอิงหลักฐานประกอบความคิด จบด้วยการเสนอและชี้นำประเด็นที่ค้นพบรวม ทั้งหัวข้อเรื่อง ประเด็น/เรื่อง  ที่ยังไม่ได้ค้นคว้าศึกษาในผลงานชิ้นนี้ แต่ควรค่าแก่การค้นคว้าเป็นผลงานเรื่องต่อไป
                                                                                                                                                               3

6.       การเขียนบทคัดย่อ (Abstract)  การเขียนบทคัดย่อสำหรับผลงานการเขียนความเรียงขั้นสูงต้องไม่เกิน  300  คำและในการเขียนบทคัดย่อ นักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าไม่ใช่การเขียนคำนำ (Introduction) บทคัดย่อจะต้องมีสาระที่สะท้อนให้เห็นเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง
7.       หน้าสารบัญ (Content  Page)  การเขียนหน้าสารบัญนักเรียนจะต้องลำดับ หัวข้อเรื่อง  เอกสารอ้างอิง  ภาคผนวกและมีเลขหน้ากำกับทุกหัวเรื่อง
8.       การอ้างอิงโดยใช้ภาพประกอบ (Illustration) นักเรียนจะต้องรู้จักใช้ภาพประกอบคำอธิบายความคิดเห็นอย่างเป็นระบบ
9.       การอ้างอิง/บรรณานุกรม (ReFerences) ในการค้นคว้าข้อมูล นักเรียนจะมีการค้นคว้าจากแหล่งค้นคว้าหลากหลายประเภท  นักเรียนต้องนำเสนอรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงทุกประเภทให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
10.    ภาคผนวก (Appendix) ภาคผนวก คือรายการที่ผู้ทำรายงานต้องการเสนอเพิ่มเติมนอกเหนือ
จากส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง รายการเหล่านี้มีความสัมพันธ์และช่วยให้เข้าใจเนื้อเรื่องดีขึ้น เช่น ตัวเลขสถิติ แบบสอบถามตาราง ลำดับ เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ภาคผนวกไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญในการเขียนเรียบเรียงผลงานความเรียงขั้นสูง เอกสารที่นักเรียนสามารถใส่ไว้ในภาคผนวก ได้แก่ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ
11.    การใช้สื่อและวัสดุอื่น ๆ ประกอบ (The  Use of  Other  Media  and  Materials) การใช้วีดิโอเทปและการใช้เทปบันทึกไม่อนุญาตให้ใช้ในการอ้างอิงข้อมูลเพื่อยืนยันความรู้ที่เกิดจากการค้นคว้า
5 ความคิดเห็น:

  1. ขอบคุนครับ ขอบคุนมากๆๆ จริงๆ คุณครูวันทนา

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณมากนะคะ :D

    ตอบลบ
  3. ขอบคุณมากครับครู

    ตอบลบ