วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

งานหนังสือเล่มเล็ก

(สำหรับครูผู้สอน)       ใบงานเก็บคะแนนกลางภาค (20  คะแนน)
วิชา ท 30222  การเขียนความเรียงขั้นสูง
………………
คำชี้แจง  
ให้นักเรียนเขียนเรื้องสั้นแล้วทำเป็นหนังสือเล่มเล็ก  โดยมีข้อกำหนด ดังนี้
1.       ปกนอก 
2.       ปกใน
3.       สารบัญ
4.       คำชี้แจง
5.       เนื้อเรื่องประกอบภาพทุกหน้า จำนวนอย่างน้อย  10  หน้า
6.       แบบฝึกหัดแบบปรนัย  10  ข้อ(ชวนคิด-ลองทำ)
7.       กระดาษคำตอบ
8.       เฉลยคำตอบ
9.       บันทึกการอ่านตามแบบฟอร์ม(คำถามอัตนัย)
10.    แนวคำตอบอัตนัย
กรอบเรื่องการเขียนเรื่องสั้น(จะให้นักเรียนเลือกเองหรือจะกำหนดให้นักเรียนก็ได้)
1.       ส่งเสริมคุณธรรม
2.       เศรษฐกิจพอเพียง
3.       สถานที่ท่องเที่ยวบ้านเรา
4.       หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
5.       คุณธรรมพื้นฐาน  8  ประการ (เลือกเขียน 1  เรื่อง)
เกณฑ์การให้คะแนนหนังสือเล่มเล็ก (20  คะแนน)
                                                           เกณฑ์การให้คะแนน  100      คะแนน  (หารด้วย 5 = 20)
                   1  เนื้อหาสาระ                                                                                                  20           คะแนน
                   2. ภาพประกอบ                                                                                                15           คะแนน
                   3. ภาษา และฉันทลักษณ์                                                                                15           คะแนน
                   4. ความคิดสร้างสรรค์                                                                                      15           คะแนน
                   5. ชื่อเรื่อง                                                                                                          5              คะแนน
                   6. ขนาดและรูปแบบตัวอักษร                                                                         10           คะแนน
                   7. ความสวยงามของรูปเล่ม                                                             10           คะแนน
                   8. การวางแผน  ทำโครงร่างงานเขียนได้เหมาะสมเป็นระบบ                5              คะแนน       

แบบประเมินหนังสือเล่มเล็ก


  แบบประเมิน
  หนังสือเล่มเล็กที่
          

          ชื่อ- สกุล
                                                         เกณฑ์การประเมิน
เนื้อหา
สาระ
20 คะแนน
ภาพ
ประกอบ
15 คะแนน
ภาษา
ฉันทลักษณ์
15 คะแนน
ความคิด
สร้างสรรค์
15 คะแนน
ชื่อเรื่อง

5 คะแนน
ขนาด/
รูปแบบอักษร
10  คะแนน
รูปเล่ม
สวยงาม
15 คะแนน
วางแผน
โครงเรื่อง
5  คะแนน
รวม
100
คะแนน